AMAÇ VE KAPSAM

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, bilişim sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Bilgisayar Teknolojileri Bölümü altında yer alan Bilgisayar Teknolojisi Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

Bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet, büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Bilgisayar teknolojileri sektöründe ülkemizde gelecek yıllarda önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir.

Bu program; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. 

Program geliştirme sürecinde; iş piyasasında meslek analizi yapılmış, meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş, yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş, İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

PROGRAM

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

PROGRAMIN TANIMI

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı  amaçlayan bir ön lisans programıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

PROGRAM KREDİSİ

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye  Bilgisayar Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

İSTİHDAM ALANLARI

Bilgisayar Teknolojileri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda   istihdam edilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Bilgisayar Teknolojisi Programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Olusturulma Tarihi:2011-12-22 07:10:30
Guncelleme Tarihi: 2011-12-22 07:10:45